Nợ thuế 990 đồng, nên xóa hay quyết cưỡng chế thu?