Nợ công cao, đầu tư công kém hiệu quả: Gánh nợ còn nặng?