Những tách cà phê "biết nói" của ông chủ lập dị ở Sài Gòn