Những người nổi tiếng cùng những căn bệnh 'kỳ lạ' đeo bám