Những lĩnh vực giậm chân tại chỗ sau cuộc gặp giữa ông Tập và Obama

12/2,216