Những kỳ án 'cắt của quý' (kỳ 1): 'Pê đê' cũng cắt 'cậu nhỏ' của 'chồng'