Những khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ năm 2018