Những hình ảnh lố lăng đã “làm hỏng cốc rượu mừng”