Những chân tay thân tín bảo vệ 'trùm ma túy' ở Lóng Luông sẽ bị xử lý ra sao?