Nhốn nháo vì bao tải lạ bốc mùi nghi xác người chết