Nhóm thanh niên nghi thử tài lao xe vào nhau, 2 người chết tại chỗ: Công an thông tin chính thức