Nhóm thanh niên đầu trần dàn hàng ngang trên quốc lộ khi đi đón dâu