Nhóm điều tra quốc tế xác nhận vũ khí hóa học được sử dụng ở Syria

12/0,794