Nhóm đâm chém, bắn nhau như phim chưởng trong đêm khuya hầu tòa