Nhóm cựu cán bộ xã Đồng Tâm chuẩn bị hầu tòa trong phiên phúc thẩm