Nhóm cựu cán bộ 'ăn đất' ở Đồng Tâm xin giảm hình phạt