Nhọc nhằn nghề 'ăn cơm dương gian, làm việc âm phủ'