Nhiều vùng ngoại thành Hà Nội cô lập, dân chèo thuyền tiếp tế