Nhiều trường cao đẳng, trung cấp ở Gia Lai dôi dư hàng trăm giảng viên