Nhiều thanh niên ở Đắk Lắk khởi nghiệp làm nông nghiệp sạch