Nhiều người nhập viện, khu dân cư phải sơ tán vì rò rỉ khí