Nhiều loại ô tô tăng giá mạnh: Dân buôn xe tính bỏ nghề