Nhiều lao động tự do vào tổ chức khủng bố 'Chính phủ VN lâm thời'