Nhiều hộ trồng tiêu ở Quảng Bình, Quảng Nam cũng trắng tay