Nhiều hồ đập no nước, nếu xảy ra sự cố sẽ là thảm họa