Nhiều giáo viên, nhân viên không nhận được tiền hỗ trợ tàu xe trong suốt 3 năm