Nhiều dự án sử dụng vốn ODA đội vốn hàng nghìn tỉ đồng