Nhiều diện tích rừng ở Tây Nguyên tiếp tục bị xoá sổ