Nhiều bé 6 tháng tuổi đã phải đóng tiền xây nghĩa trang