Nhiệt miệng 2 tháng không khỏi, cô gái bị cắt nửa chiếc lưỡi sau khi khám