Nhật lập lữ đoàn lính thủy đánh bộ đầu tiên sau Thế chiến 2 để bảo vệ đảo