Nhật hoàng rời cố đô Huế, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam