Nhập nhèm tiêu chuẩn xăng A95, móc túi người tiêu dùng