Nhân viên nhà hàng giết đồng nghiệp thoát án tử hình