Nhân viên cấp cứu 115 hoảng hồn trước cảnh tượng trong nhà nghỉ