Nhãn tím Việt được thương lái Thái sùng sục lùng mua: Mỗi nhánh giá bạc triệu