Nhận 'hung tin' từ Đà Nẵng, cổ phiếu nhà Cường đô la rớt giá thảm

13/1,246