Nhà xe đỏ mặt vì hành động của đôi nam nữ học trung học