Nhà tiền tỉ bỏ hoang vì đưa tử thi vào mổ

134/1,179