Nha sĩ làm rơi kim lấy tủy răng vào cổ họng bệnh nhân

22/0,717