Nhà Obama đồng ý viết hồi ký kỷ lục 60 triệu USD

15/1,227