Nhà ở có giá trị dưới 1 tỷ đồng có thể phải chịu thuế tài sản