Nhà hàng Ruby ngang nhiên chống đối lực lượng kiểm tra