Nhà du hành thời gian tuyên bố nhìn thấy khủng long tím từ 60 triệu năm trước