Nhà đầu tư Sky Mining kêu gọi Mỹ trục xuất Lê Minh Tâm