Nhà đầu tư kiến nghị Mỹ trục xuất ông Lê Minh Tâm Sky Mining về nước