Nhà báo Vũ Công Lập: Tuyển Anh như một công ty start-up