Nguyên chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc: "1cm đất tôi cũng không lấy"