Nguồn lợi thủy sản trên sông Sêrêpốk suy giảm mạnh

13/3,550