Người tự nhận trở về từ năm 2028 'kể chuyện' xảy ra ở tương lai